Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Cà Mau đến năm 2020

Quy hoạch sử dụng đất đai là việc đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai rồi từ đó xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng và phân bố các loại đất phù hợp cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất cần có một kế hoạch trong cả một quá trình hoạch định lâu dài và phải cụ thể hóa việc lập quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất đai đến cấp cơ sở.

Quy hoạch sử dụng đất giải quyết thoả đáng mâu thuẫn giữa các loại đất, xác định cơ cấu hợp lý sử dụng đất. Đồng thời, có thể kết hợp hài hoà lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài, giúp cho quá trình sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả cao hơn.

Để giải quyết vấn đề sử dụng đất cho hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 10/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh Cà Mau.

Thông tin về quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Cà Mau đến năm 2020

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Cà Mau đến năm 2020

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Cà Mau đến năm 2020

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Cà Mau là 529.487 ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 529.487 ha, Đất đô thị 100.474 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 66.801 ha, Đất khu bảo tồn thiên nhiên 24.775 ha, Đất khu du lịch 6.000 ha và Đất chưa sử dụng 4.135 ha.

Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 20.504 ha, Đất khu công nghiệp có diện tích 8.204 ha, Đất quốc phòng diện tích 7.652 ha, Đất an ninh 4.130 ha, Đất ở đô thị có diện tích 2.455 ha…

Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, chuyển mục đích sử dụng 10.258 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Qua Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau cần có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh. Kết họp tốt giữa đầu tư từ nguồn vốn ngân sách với vốn của các thành phần kinh tế để xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình trọng điểm về cơ sở hạ tàng với vốn xã hội hóa về xây dựng cơ sở vật chất như trường học, bệnh viện, cơ sở văn hóa – thể thao.

Xem thêm: Bản đồ hành chính tỉnh Cà Mau