Tính tổng số giờ làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) trên Excel

Trả về số ngày làm việc trọn vẹn ở giữa hai ngày bằng cách dùng tham số để cho biết có bao nhiêu ngày cuối tuần và đó là những ngày nào. Ngày cuối tuần và bất kỳ ngày nào được chỉ rõ là ngày lễ sẽ không được coi là ngày làm việc. Cùng chúng tôi theo dõi cách làm ngay sau đây nhé!

Cú pháp

NETWORKDAYS.INTL(start_date, end_date, [weekend], [holidays])

Cú pháp hàm NETWORKDAYS.INTL có các đối số sau đây:

  • Start_date và end_date    Bắt buộc. Những ngày cần tính khoảng cách giữa chúng. Start_date có thể sớm hơn, trùng với hoặc muộn hơn end_date.
  • Weekend    Tùy chọn. Cho biết những ngày nào là ngày cuối tuần và không được tính vào số ngày làm việc trọn vẹn tính từ start_date đến end_date. Ngày cuối tuần có thể là số ngày cuối tuần hoặc một chuỗi cho biết ngày cuối tuần xảy ra khi nào.

    Giá trị số ngày cuối tuần cho biết những ngày cuối tuần sau đây:

Số ngày cuối tuần Ngày cuối tuần
1 hoặc bỏ qua Thứ bảy, Chủ nhật
2 Chủ nhật, Thứ hai
3 Thứ hai, Thứ ba
4 Thứ ba, Thứ tư
5 Thứ tư, Thứ năm
6 Thứ năm, thứ sáu
7 Thứ sáu, Thứ bảy
11 Chỉ có Chủ nhật
12 Chỉ có Thứ hai
13 Chỉ có Thứ ba
14 Chỉ có Thứ tư
15 Chỉ có Thứ năm
16 Chỉ có Thứ sáu
17 Chỉ có Thứ bảy

Giá trị chuỗi ngày cuối tuần dài bảy ký tự và mỗi ký tự trong chuỗi biểu thị một ngày trong tuần, bắt đầu từ Thứ hai. 1 đại diện cho một ngày không làm việc và 0 đại diện cho một ngày làm việc. Chỉ được phép dùng các ký tự 1 và 0 trong chuỗi. Dùng 1111111 sẽ luôn luôn trả về 0.

Ví dụ, 0000011 sẽ có kết quả là ngày cuối tuần là Thứ bảy và Chủ nhật.

  • Holidays    Tùy chọn. Một bộ tùy chọn bao gồm một hoặc nhiều ngày cần được loại trừ khỏi lịch ngày làm việc. Ngày lễ sẽ là một phạm vi ô có chứa ngày, hoặc một mảng có chứa giá trị sê-ri biểu thị những ngày đó. Thứ tự các ngày hoặc giá trị sê-ri trong đối số ngày lễ có thể tùy ý.

Chú thích

  • Nếu start_date muộn hơn end_date, thì giá trị trả về sẽ là số âm và độ lớn của giá trị sẽ là số ngày làm việc trọn ngày.
  • Nếu start_date nằm ngoài phạm vi của giá trị cơ sở ngày hiện tại, thì hàm NETWORKDAYS.INTL trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • Nếu end_date nằm ngoài phạm vi của giá trị cơ sở ngày hiện tại, thì hàm NETWORKDAYS.INTL trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • Nếu chuỗi ngày cuối tuần có độ dài không hợp lệ hoặc chứa những ký tự không hợp lệ, thì hàm NETWORKDAYS.INTL trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức Mô tả
=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006,1,1),DATE(2006,1,31)) Trả về 22 ngày làm việc trong tương lai. Trừ 9 ngày cuối tuần không làm việc (5 Thứ bảy và 4 Chủ nhật) ra khỏi tổng số 31 ngày giữa hai ngày này. Theo mặc định, Thứ bảy và Chủ nhật được coi là các ngày không làm việc. 22
=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006,2,28),DATE(2006,1,31)) Trả về -21, là 21 ngày làm việc trong quá khứ. -21
=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006,1,1),DATE(2006,2,1),7,{“2006/1/2″,”2006/1/16”}) Trả về 22 ngày làm việc trong tương lai bằng cách trừ 10 ngày không làm việc (4 Thứ sáu, 4 Thứ bảy, 2 Chủ nhật) ra khỏi 32 ngày từ ngày 1/1/2006 đến ngày 1/2/2006. Sử dụng đối số 7 cho cuối tuần, là Thứ sáu và Thứ bảy. Cũng có hai ngày nghỉ trong khoảng thời gian này. 22
=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006,1,1),DATE(2006,2,1),”0010001″,{“2006/1/2″,”2006/1/16”})

Trả về 22 ngày làm việc trong tương lai. Cùng khoảng thời gian như trong ví dụ ngay trên đây, nhưng với Chủ nhật và Thứ tư là ngày cuối tuần.

20

Trên đây là cách tính tổng số giờ làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) trên Excel do itgate.com.vn  chia sẻ đến các bạn. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Related Posts